Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling, een opdracht of het aanvragen van een casting aanvaardt je de Algemene Voorwaarden van Bodyprint Nederland. Deze algemene voorwaarden voorkomt verkeerde verwachtingen en geeft beide partijen duidelijkheid en zekerheid.

 

Artikel 1 – Identiteit
Naam ondernemer: Cindy van Uden
Bedrijfsnaam: Bodyprint Nederland
Handelsnamen: Bodyprint Nederland, CforU en FlyboardforU
Postadres: Arena 8, 5346 KP Oss
Vestigingsadres: Hofdijksweg 20, 3253 KB Ouddorp
Telefoonnummer: 0187-217027
E-mailadres: info@bodyprintnederland.nl
KvK-nummer: 64841480
Btw-identificatienummer: NL001558361B54

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bodyprint Nederland op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever/consument. Bodyprint Nederland heeft het recht ze te wijzigen en brengt de klant/opdrachtgever (indien van toepassing) op de hoogte van wijzigingen in de voorwaarden.

 

Artikel 3 – Bescherming persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van kracht. Bodyprint Nederland vindt privacy zeer belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens van opdrachtgever/consument om. De gegevens worden alleen gebruikt voor professionele doeleinden. Wij zullen de gegevens alleen met toestemming gebruiken en zullen dit nooit aan derden doorgeven of verkopen. Wij gebruiken de door de opdrachtgever/consument verstrekte gegevens enkel om een aanvraag/opdrachtbevestiging spoedig te behandelen. De eventuele door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

 Artikel 4 – Intellectueel eigendom en auteursrecht
Alle ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, teksten etc. gemaakt door of in opdracht van Bodyprint Nederland getoond op onze website of Facebook etc. zijn eigendom van Bodyprint Nederland. Dit valt onder intellectueel eigendom en auteursrecht. Niets van dit alles mag worden gekopieerd en/of nagemaakt, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor geven. Je kunt de toestemming aantonen middels een schriftelijke verklaring welke je in dat geval door Bodyprint Nederland wordt aangeboden. Wanneer Bodyprint Nederland toestemming verstrekt dient te alle tijde de bron vermeld te worden. Bodyprint Nederland mag zelf alle informatie en beelden te alle tijde inzetten voor doeleinden met betrekking tot het bedrijf en marketingdoeleinden.

 

Artikel 5 – Het aanbod
Bodyprint Nederland biedt het inscannen van objecten/het lichaam(s delen) tot digitale 3D beelden aan. Daarnaast kan Bodyprint Nederland 3D digitale beelden uit printen met een 3D printer. Wanneer er specifieke wensen zijn, laat het ons weten en dan bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

 

Artikel 6 – Offerte, overeenkomst & prijzen
Offertes en aanbiedingen gedaan door Bodyprint Nederland zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Bodyprint Nederland is slechts gebonden aan offertes en aanbiedingen na schriftelijke bevestiging door opdrachtgever/consument binnen deze termijn. Aanbiedingen en offertes vervallen automatisch na verloop van de vervaldatum. Na deze vervaldatum kan aan de offerte geen recht(en) worden ontleend en is Bodyprint Nederland gerechtigd een nieuwe offerte tegen dan geldende tarieven te doen uitbrengen. 
Het aanbod van alle producten of diensten van Bodyprint Nederland’s genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
In de offerte/opdrachtovereenkomst wordt eveneens vermeld de kosten voor reistijd, kilometervergoeding, materiaal of overige kosten die met de opdracht samenhangen, in rekening zal worden gebracht. 
Bodyprint Nederland is te allen tijde gerechtigd een aanbetaling op de factuur te vragen. 
Bodyprint Nederland behoudt zich het recht voor om door opdrachtgever/consument verzochte wijzigingen of aanvullingen van de opdracht waar Bodyprint Nederland bij de totstandkoming van de vaste prijsafspraak geen rekening mee had gehouden, tegen het gebruikelijke uurtarief van Bodyprint Nederland bij opdrachtgever/consument in rekening te brengen. Hieronder wordt mede verstaan wijzigingen die opdrachtgever/consument wenst na gegeven goedkeuring van deze werkzaamheden door Bodyprint Nederland.

 

Artikel 7 – Garantie
Bodyprint Nederland staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever/consument op grond van de overeenkomst tegenover Bodyprint Nederland kan doen gelden.

 

Artikel 8 – Weigering en overmacht
Bodyprint Nederland behoudt zich het recht te alle tijde een opdracht te kunnen weigeren zonder opgaaf van reden. In geval van overmacht is Bodyprint Nederland niet gehouden de verplichtingen naar de opdrachtgever/consument na te komen. Respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan brand, (energie)storingen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers en weersomstandigheden. Bij ziekte wordt gezocht naar een passende oplossing.

 

Artikel 9 – Aanlevering bestanden
Voor het voorbereiden van litho printing en 3D silhouette vraagt Bodyprint Nederland  vooraf de foto (jPEG) aan te leveren via de mail (info@bodyprintnederland.nl). Uiteraard is het privacy beleid van toepassing op alles wat de opdrachtgever/consument Bodyprint Nederland op welke wijze dan ook aanlevert. Zie artikel 3. 
Bodyprint Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door hem vervaardigde producten voor zover deze materialen zoals teksten, afbeeldingen, et cetera geleverd zijn door opdrachtgever/consument. 
Opdrachtgever/consument garandeert Bodyprint Nederland dat de door hem geleverde materialen vrij zijn van (intellectuele eigendoms-) rechten. Eventuele kosten die voortvloeien doordat Bodyprint Nederland gebruik maakt van de door opdrachtgever/consument aangeleverde voorbeelden zullen te alle tijde op opdrachtgever/consument verhaald worden. 
Alle door opdrachtgever/consument geleverde bestanden waar Bodyprint Nederland inspiratie uithaalt worden beschouwd als intellectueel eigendom van Bodyprint Nederland. Zie artikel 4.

 

Artikel 10 – Bodycasting
Opdrachtgever/consument verklaart dat de deelnemers de bodycasting aan kan/kunnen, de verantwoordelijkheid van deze risico inschatting ligt bij opdrachtgever/consument. De veilig-  en gezondheid zullen voor een bodycasting altijd besproken worden. Tevens draagt de opdrachtgever/consument de volledige verantwoordelijkheid voor de gekozen lichaamshouding en weet dat bewegingen invloed hebben op de bodyscan.
Bodyprint Nederland kan op geen enkele wijzen aansprakelijk gesteld worden voor boven vermelde punten en op enig letsel of schade aan personen (direct als indirect) die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten, tenzij deze wordt verklaart door aantoonbare schuld of nalatigheid.
Opdrachtgever/consument gaat akkoord op het opdrachtformulier waar duidelijk alle overeengekomen afspraken staan en begrijpt dat eventuele aanpassingen achteraf tegen een meerprijs zullen worden uitgevoerd. Opdrachtgever/consument gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden van 30 dagen van dag van de casting, ook als dit zou betekenen dat je je beeld nog niet heb kunnen bezichtigen of ophalen.

 

Artikel 11 – Cadeaubon
Alleen cadeaubonnen die aangekocht en geregistreerd zijn bij Bodyprint Nederland kunnen gebruikt worden als betaalmiddel op de diensten van Bodyprint Nederland.
Cadeaubonnen zijn twee jaar geldig na uitgiftedatum, welke op de bon vermeld staat.
Mocht het tegoed niet in één keer besteed worden, blijft het resterende bedrag op de bon staan, die je de volgende keer alsnog kunt besteden. We geven geen geld retour.
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
Cadeaubonnen zijn op te halen op afgesproken tijden in de vestiging. Op sturen van cadeaubonnen is tegen verzendkosten mogelijk. De ontvanger van de cadeaubon is zelf verantwoordelijk voor het tijdig innen van de bon vóór de geldigheidsdatum. Het namaken van cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Bodyprint Nederland sprake van is, zal aangifte worden gedaan.

 

Artikel 12 – Verzenden
Bodyprint Nederland maakt voor verzendingen gebruik van de service van PostNL. Hiervoor hanteert Bodyprint Nederland de voorwaarden van PostNL.
Wanneer Bodyprint Nederland een bestelling verzend, wordt het product nauwkeurig gecontroleerd. Uiteraard wordt het product zorgvuldig verpakt zodat het in de juiste conditie geleverd wordt.
Bij beschadiging tijdens het transport, dient de opdrachtgever/consument dit binnen 2 dagen na afleveringsdatum per email (info@bodyprintnederland.nl) te melden.

 

Artikel 13 – Afhalen
Het is mogelijk om het product bij Bodyprint Nederland op te halen op een nader overeen te komen tijdstip op het adres genoemd in artikel 1.

 

Artikel 14 – Reiskosten
Wanneer Bodyprint Nederland met opdrachtgever/consument  overeenkomt om de bodycasting op locatie te verzorgen, of wanneer het product persoonlijk wordt bezorgd dan rekenen we € 0,30 cent per kilometer en een reistoeslag van € 10,-. Het aantal kilometers wordt vastgesteld middels de ANWB routeplanner vanaf het adres genoemd in artikel 1.

 

Artikel 15 – Betaling
Opdrachten en prijzen zijn per persoon afhankelijk, met vooraf gemaakte afspraken voor een opdracht. Bij bodycasting opdrachten vraagt Bodyprint Nederland een aanbetaling en het resterende bedrag kan betaald worden bij levering. Betalingen kunnen contant of per pin tijdens de casting voldaan worden. Het evt. restant bedrag kan per bankoverschrijving voldaan worden. De levering vindt plaats als het volledige bedrag is voldaan.
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever/consument verschuldigde bedragen binnen 30 dagen volledig te worden voldaan. De termijn vangt aan nadat de bevestiging van de overeenkomst is ontvangen. De opdrachtgever/consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan Bodyprint Nederland te melden. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever/consument heeft Bodyprint Nederland behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever/consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 16 – Klachten
Bodyprint Nederland doet haar uiterste best om het product zo zorgvuldig mogelijk te behandelen en/of de bodycasting zo gezellig mogelijk te maken. Mocht zich een klacht voordoen van welke aard dan ook, dan verzoekt Bodyprint Nederland contact op te nemen middels het contactformulier of per email (info@bodyprintnederland.nl).
Eventuele klachten met betrekking tot verrichtte werkzaamheden door Bodyprint Nederland dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na afleveringsdatum, beëindiging of afronding van de opdracht c.q. werkzaamheden schriftelijk ingediend te worden bij Bodyprint Nederland.
Bodyprint Nederland geeft informatie en ‘onderhoud’ advies over de materiaal keuze. Mocht er binnen 1 jaar na afleveringsdatum klachten ontstaan omtrent de staat van het geleverde product, terwijl opdrachtgever/consument de adviezen heeft opgevolgd, zal opdrachtgever/consument binnen 5 dagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever/consument de klacht ontdekte Bodyprint Nederland hier schriftelijk van op de hoogte stellen. In geval van tijdige kennisgeving van een gegronde en aantoonbare klacht én het opvolgen van de ‘onderhoud’ adviezen van Bodyprint Nederland, met betrekking op de (onderhoud) staat van het geleverde product, zal Bodyprint Nederland het product kosteloos vergoeden. Enkel indien het gebrek na het verstrijken van 1 jaar na afleveringsdatum plaats vindt, is Bodyprint Nederland hier niet meer aansprakelijk voor.
Bodyprint Nederland vertrouwt erop dat zoveel mogelijk relevante informatie met betrekking tot de klacht gegeven wordt. Uiteraard wordt de klacht uiterst serieus genomen en zo snel mogelijk beantwoord. Tevens staat Bodyprint Nederland open voor opmerkingen en/of tips, om de werkzaamheden te kunnen verbeteren.