Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bodyprint Nederland verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adres
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door informatie aan te vragen op onze website www.bodyprintnederland.nl, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te verkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bodyprintnederland.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 


Waarom we gegevens nodig hebben
Bodyprint Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je persoonsgegevens worden gebruikt voor facturatie

- Om de digitale bestanden aan de juiste persoon te koppelen


Hoe lang we gegevens bewaren
Bodyprint Nederland zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
 

Delen met anderen
Bodyprint Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 

In kaart brengen websitebezoek
Bodyprint Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werk en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verijderen sturen naar info@bodyprintnederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.
Bodyprint Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 
 

Beveiliging
Bodyprint Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bodyprintnederland.nl.

 

Mei 2020, Ouddorp

 

 

Disclaimer

 

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluidden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij bodyprintnederland.nl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van bodyprintnederland.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan bodyprintnederland.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Bodyprintnederland.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.


Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Bodyprintnederland.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.